Máš nejaký z týchto 10 ZLOZVYKOV? Podľa výskumu ich majú iba tí NAJINTELIGENTNEJŠÍ.

Rady a tipy Zaujímavosti

Každý má svoje zlozvyky. Často sa hovorievalo, že tí najlepší a najinteligentnejší ľudia málokedy nájdu dokonalé šťastie. Tiež sa hovorí, že za to môže práve 10 zlozvykov, ktoré nájdete v tomto článku…

Inteligentní ľudia často rozmýšľajú, majú iné chápanie a ľudia, ktorí sú menej inteligentní, ich málokedy pochopia. To je často dôvodom, prečo majú inteligentní ľudia napríklad málo priateľov. Ľudia si často môžu myslieť, že inteligentní jedinci sa majú skvele, ale ich inteligencia si berie svoju daň. In­te­li­gentní ľu­dia toho mu­sia jed­no­du­cho rie­šiť viac.

Dnes sa spoločne pozrieme na 10 zlozvykov, s ktorými musí inteligentný človek bojovať každý deň. Nájdete sa v nich aj vy?

#1 Vo vzťahu nie­kedy môže byť za toho “pre­cit­li­ve­ného”. Aj keď vám to nie­kedy môže spô­so­biť ne­prí­jem­nosti, je to len preto, že sa svo­jim emó­ciám neb­rá­nite, ne­pot­lá­čate ich a do­ká­žete ich dať na­javo. Inak po­ve­dané, vo väč­šine prí­pa­dov máte srdce na dlani.

#2 Veľmi veľa in­te­li­gent­ných ľudí “trpí” wor­ko­ho­liz­mom. Keď sa do svo­jej práce za­mi­lu­jete a náj­dete v nej svoju vá­šeň, ste jej ochotní ve­no­vať aj vše­tok svoj voľný čas. Viete to­tiž, čo od ži­vota chcete a tvr­dej práce, ktorá si vy­ža­duje veľa obety sa ne­bo­jíte. Ak to nie­ktorí ľu­dia na­zý­vajú “po­sad­nu­tos­ťou”, v tom prí­pade ste na túto ná­lepku hrdí.

#3 Ľu­dia vás ve­ľa­krát ozna­čujú za sa­mo­tára, ču­dáka, out­si­dera a po­dobne. Vy však len ne­ve­nu­jete čas tomu, na čom vám ne­zá­leží. V dneš­nom svete do­káže len má­lo­kto po­cho­piť, prečo dáte pred­nosť dob­rej knihe či ne­ja­kému on­line kurzu pred piat­ko­vou náv­šte­vou baru.

#4 Ľu­dia vás nie­kedy po­va­žujú za dr­zých. Vy ste však len úp­rimní. Prob­lé­mom je, že nie každý chce po­čuť pravdu.

#5 Svoj ži­vot máte pod­robne na­plá­no­vaný. Viete, kam sme­ru­jete, viete, čo chcete a viete, kedy to chcete. Čo je však naj­dô­le­ži­tej­šie je to, že viete aj to, ako to do­siah­nete. Ľu­dia vám ve­ľa­krát ho­vo­ria, aby ste spo­ma­lili. Kto má však na spo­ma­le­nie čas?

#6 Zú­čast­ňu­jete sa len tých spo­lo­čen­ských uda­lostí a stret­nutí, o ktoré máte zá­u­jem. Ve­ľa­krát preto upad­nete do ne­mi­losti nie­kto­rých ľudí, no vý­čitky sve­do­mia vás za to roz­hodne ne­zo­žie­rajú. Máte predsa na práci oveľa dô­le­ži­tej­šie veci.

#7 Hrozí vám však to, že ča­som upad­nete do ru­tiny. Viete, že ru­tina je skve­lým pros­tried­kom, ktorý vám po­máha do­siah­nuť úspech, no všet­kého veľa škodí.

#8 Ne­máte veľa pria­te­ľov, no prav­dou je, že ďal­ších si ani ne­hľa­dáte. Upred­nost­ňu­jete sku­točné vzťahy pred tými po­vr­ch­nými.

#9 Keď sa za­mi­lu­jete, mi­lu­jete ce­lým svo­jím srd­com. Nie­kedy možno až prí­liš, čo môže vášho no­vého par­tnera vy­ľa­kať, ak nie je na vážny vzťah pri­pra­vený.

#10 Úp­rimne – nie­ktorí ľu­dia vás na­ozaj iri­tujú. Iri­tuje vás ich fa­loš­nosť, ich pred­stie­ra­nie in­te­li­gen­cie či pred­stie­ra­nie úspe­chu. Vy sa však pre­tva­ro­vať ne­do­ká­žete a ak vás to má ochrá­niť pred ich spo­loč­nos­ťou, rad­šej bu­dete ozna­čo­vaní za “ne­spo­lo­čen­ských”.

Čo na to hovoríte? Dajte nám vedieť do komentárov nižšie 🙂

ZDROJ: businessinsider.com