TOTO je najsilnejšia MODLITBA rodičov za zdravie a požehnanie svojich deti. Modlite sa ju každý deň!

Rady a tipy

Modlime sa každý deň za zdravie a požehnanie svojich detí. Ďakujme Pánu Bohu za deti, pretože je to obrovský dar, ktorým nám dal:

Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy.

Uzdravuj svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď ich od všetkých vplyvov Zlého. Ochraňuj ich na cestách, Pane Ježišu. V Tvojom mene im žehnám a vyprosujem pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov.

Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností, srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závislosťami rôzneho druhu a nemravnosťou.

Modlitba pokračuje na nasledujúcej strane.